Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Mrozach

“.ale cóż ujrzało w przezroczystej wodzie? Swój własny obraz, lecz jakże zmieniony!
Nie było już niezgrabnym, czarnoszarym, brzydkim, odrażającym ptakiem,
ale samo stało się łabędziem.”

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Podstawa prawna:
1. Art. 10 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848).
2. Załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór
oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie
dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018,
str. 103).
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępność cyfrowa
strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej ZPISDN w Mrozach o adresie https://www.mrozy.zpisdn.gov.pl.
1) Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.
2) Data ostatniej istotnej aktualizacji strony dotyczącej na zmiany wyglądu lub struktury
prezentowanych informacji lub zmiany sposobu publikowania: 2021-03-26.
3) Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot
zewnętrzny: PC SWERWIS Paweł Gałązka
4) Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach, 05-320 Mrozy, ul. Leśna 8, kontakt
z administratorem strony: sekretariat@mrozy.zpisdn.gov.pl
5) Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
6) Dostępność architektoniczna: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach, 05-
320 Mrozy, ul. Leśna 8 lub informację, że budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
7) Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach nie posiada aplikacji mobilnej
8) Na stronie nie ma dostępności do tłumacza języka migowego.
9) Informacja o dostępności strony:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego
terminu nie jest możliwe, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach niezwłocznie
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten
nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności
cyfrowej nie jest możliwe, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl, Infolinia: 800 676 676.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: na adres pocztowy:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach, 05-320 Mrozy, ul. Leśna 8 lub na adres email: kontakt z administratorem strony: sekretariat@mrozy.zpisdn.gov.pl lub telefonicznie: 25 757 40
24 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi
na brak zapewnienia dostępności.
10) Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na AAA

Deklaracja dostępności PDF

Dyrektor Zenon Czyżewski

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast