Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Mrozach

“.ale cóż ujrzało w przezroczystej wodzie? Swój własny obraz, lecz jakże zmieniony!
Nie było już niezgrabnym, czarnoszarym, brzydkim, odrażającym ptakiem,
ale samo stało się łabędziem.”

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

O PLACÓWCE

Podstawowe informacje o placówce

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach jest placówką dla dziewcząt. W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu półotwartego i schronisko dla nieletnich typu zwykłego. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Organizacja placówki

Strukturę organizacyjną placówki określają przepisy §15, §16, §32, §34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

W skład zakładu wchodzą:

1. internat;
2. szkoły i warsztaty szkolne;
3. zespół diagnostyczno-korekcyjny;
4. inne działy zapewniające realizację zadań zakładu.

W skład schroniska wchodzą:

1. internat;
2. szkoły i warsztaty szkolne;
3. zespół diagnostyczny.
W zakładzie i schronisku zatrudnia się w szczególności:

1. pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów;
2. pracowników administracyjnych i obsługi;
3. pracowników medycznych;
4. pracowników ochrony.

Schemat organizacyjny placówki

Schemat organizacyjny ZPiSdN Mrozy

Informacje o nadzorze nad placówką

Nadzór zwierzchni nad Zakładem poprawczym i Schroniskiem dla nieletnich w Mrozach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad Zakładem poprawczym i Schroniskiem dla nieletnich w Mrozach oraz nad szkołami w tym zakładzie i schronisku sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.). Mazowiecki  Kurator Oświaty w Warszawie.

 Informacje o szkołach w placówce

W placówce funkcjonują dwie szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mrozach, Leśna 8, 05-320 Mrozy. Szkoła prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie krawiec.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Mrozach, Leśna 8, 05-320 Mrozy. Szkoła prowadzi kształcenie zawodowe w kierunku fryzjer – numer klasyfikacji zawodu 514101.

Praca dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza w szkołach prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi przedmiotowymi programami nauczania dla poszczególnych etapów edukacji w poszczególnych typach szkół. Dziewczęta mają możliwość kontynuacji nauki w szkole w zależności od tego, na jakim etapie edukacyjnym są w momencie przyjęcia do placówki.

Bogate wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz przyjazny klimat wychowawczy sprawia, że w ramach pracy szkoły wychowanki mają zapewnioną:

  • 1. naukę w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej;
  • 2. możliwość nadrabiania zaległości szkolnych;
  • 3. możliwość zdobycia zawodu;
  • 4. osiąganie sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości;
  • 5. rozwój zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych;
  • 6. udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
  • 7. udział w szkolnych imprezach wyjazdowych;
  • 8. edukację kulturalną ( koncerty Filharmonii Narodowej, seanse filmowe, spektakle teatralne, wystawy);
  • 9. specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
  •  

Statuty szkół

 

Statut Branżowa Szkoła I Stopnia

Statut Szkoła Podstawowa

 

Informacje o internacie w placówce

Internat to dział placówki, który sprawuje opiekę nad nieletnimi przez cały rok kalendarzowy i kładzie główny nacisk na działalność resocjalizacyjno-wychowawczą. Oddziaływania wychowawcze prowadzi się z uwzględnieniem oferty resocjalizacyjnej zakładu oraz w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji, opracowany przez pedagoga (przy współudziale wychowanki, psychologa i innych pracowników zakładu). Dziewczęta przebywające w internacie podzielone są na grupy wychowawcze, które funkcjonują  w oparciu o Roczne Plany Pracy.

Każda grupa internatowa składa się z: czterech sypialni wyposażonych w łazienki, świetlicy, aneksu kuchennego, pralni, pokoju wychowawców oraz pomieszczeń gospodarczych. Do dyspozycji internatu jest również sala gimnastyczna, siłownia  oraz teren rekreacyjny wokół placówki.

W ramach internatu, w oddzielnym pawilonie mieści się hostel, w którym przebywają wychowanki przygotowujące się do opuszczenia placówki. W hostelu są jednoosobowe pokoje, świetlica, aneks kuchenny, pralnia, pokój wychowawców, łazienka i toalety oraz pomieszczenia gospodarcze. Wychowanki z grupy hotelowej mogą pracować zarobkowo i dodatkowo kształcić się w szkole poza placówką.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast