Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Mrozach

“.ale cóż ujrzało w przezroczystej wodzie? Swój własny obraz, lecz jakże zmieniony!
Nie było już niezgrabnym, czarnoszarym, brzydkim, odrażającym ptakiem,
ale samo stało się łabędziem.”

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

DLA RODZICÓW

 1. W czasie pobytu w placówce wychowanka ma prawo do odwiedzin w celu utrzymywania stałych więzi z rodziną (opiekunami).
 2. Zgodę na odwiedziny wydaje dyrektor zakładu i schroniska lub upoważniony przez niego pracownik pedagogiczny.
 3. Osoby odwiedzające są legitymowane na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość.
 4. Prawo do odwiedzin nieletniej w placówce mają: rodzice, opiekunowie prawni, członkowie najbliższej rodziny, obrońcy i pełnomocnicy oraz osoby spoza najbliższej rodziny.
 5. Osoba niepełnoletnia może odwiedzać nieletnią w placówce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 6. Nieudzielenie zgody na odwiedziny wychowanki może nastąpić w przypadku, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa placówki bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletniej.
 7. Wychowanki mogą być odwiedzane w każdą niedzielę i święta w godzinach od 10.00 do 15.00.
 8. Dłuższe odwiedziny lub odwiedziny w innych niż ustalono w regulaminie godzinach są możliwe po uzyskaniu zgody dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego.
 9. Dopuszcza się odwiedziny w innych niż ustalone w regulaminie dniach tygodnia po uzyskaniu zgody dyrektora zakładu i schroniska.
 10. Wychowanka, która uzyskała zgodę na odwiedziny w dniu powszednim jest obowiązana do uzupełnienia braków w przekazanej w tym czasie wiedzy szkolnej i uzupełnienia treści zapisanych w zeszytach przedmiotowych.
 11. Termin i formę kontaktu obrońców i pełnomocników nieletniego należy uzgodnić wcześniej z dyrekcją zakładu i schroniska.
 12. Odwiedziny odbywają się w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 13. Przed rozpoczęciem odwiedzin pracownik ochrony informuje osoby odwiedzające o zakazie wnoszenia i przekazywania wychowankom alkoholu, przedmiotów niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w placówce w szczególności: broń palną i białą, amunicję, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające, substancje psychotropowe oraz przedmiotów niedozwolonych które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania w sprawach nieletnich w szczególności sprzęt łączności i urządzenia techniczne służące do rejestrowania, odtwarzania i przekazywania informacji.
 14. W przypadku posiadania przedmiotów wymienionych w pkt. 13 odwiedzający mogą zdeponować je na dyżurce i odebrać przed opuszczeniem placówki.
 15. W przypadku naruszenia w czasie odwiedzin obowiązującego regulaminu lub ustalonego w placówce porządku, w szczególności gdy:
  1. osoba odwiedzająca jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  2. osoba odwiedzająca wnosi na teren placówki napoje alkoholowe, środki odurzające lub inne niebezpieczne i niedozwolone przedmioty,

Dyrektor zakładu i schroniska lub upoważniony przez niego pracownik pedagogiczny może przerwać odwiedziny

 1. Nad prawidłowym przebiegiem odwiedzin kontrolę sprawuje pracownik pedagogiczny lub strażnik wyznaczony przez dyrektora zakładu i schroniska zgodnie z planem nadzoru nad placówką, w niedziele i święta. Pracownik pedagogiczny informuje o regulaminie placówki, przebiegu procesu resocjalizacji oraz innych sprawach dotyczących wychowanki. Strażnik dokonuje stosownych zapisów w dokumentacji dotyczących osób odwiedzających, godzin odwiedzin itp.
 2. Wychowanka oraz osoby odwiedzające w czasie odwiedzin nie mogą przemieszczać się poza wyznaczone do odwiedzin miejsce.
 3. Po zakończeniu odwiedzin wychowanka zostaje zawsze poddana kontroli osobistej lub kontroli pobieżnej przez osobę nadzorującą odwiedziny lub przez wyznaczonego strażnika.
 4. Osoba sprawująca pieczę nad prawidłowym przebiegiem odwiedzin przekazuje informacje pracownikowi pedagogicznemu- wyznaczonemu zgodnie z planem nadzoru nad placówką w niedziele i święta, o wszelkich nieprawidłowościach związanych z odwiedzinami.
 5. Podczas odwiedzin rodziny pracownik pedagogiczny, w miarę możliwości, nawiązuje kontakt z rodzicami/ opiekunami i udziela informacji na temat sytuacji wychowanki. Z odbytej rozmowy pracownik pedagogiczny sporządza notatkę służbową.

Podstawa prawna: Art..87, art. 118 Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022r. (Dz. U. 2022 poz. 1700)

 1. Wychowanki mogą otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i

innymi przedmiotami osobistego użytku.

 1. Warunkiem przyjęcia paczki do zakładu jest:
  • Przebywanie adresata w zakładzie.
  • Brak uszkodzeń na zewnątrz części opakowania, świadczących o naruszonej zawartości.
 2. W paczkach nie mogą być dostarczane przedmioty, których wychowanka nie może posiadać w placówce.
 3. Zgodnie z ustawą paczka podlega kontroli w obecności wychowanki. Poprzez kontrolę paczki rozumie się oględziny i sprawdzenie opakowania paczki oraz kontrolę przedmiotów w niej zawartych, również z możliwością użycia urządzeń technicznych.
 4. Paczka nieletniej jest kontrolowana przez dyrektora placówki lub przez upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego. Odbiór paczki wychowanka osobiście kwituje.
 5. W przypadku gdy w paczce znajdować się będą przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem zostaną one przekazane do depozytu wychowanki albo przesłane na koszt nieletniej do wskazanej przez nią osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionym przypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt placówki. Przedmioty, których właściciela nie ustalono, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych, które przekazuje się do depozytu sądowego po uzyskaniu zezwolenia sądu na podstawie odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Z czynności zniszczenia przedmiotów sporządza się protokół. Przepisu nie stosuje się do przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem; w takim przypadku zawiadamia się właściwe organy o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. Decyzje w tej kwestii podejmuje Dyrektor placówki.
 6. W przypadku stwierdzenia obecności artykułów zastrzeżonych powyżej paczka zostanie odesłana na koszt nadawcy.

 

Wykaz przedmiotów, których nie mogą posiadać nieletnie w placówce

1. Środki psychoaktywne:
a) alkohol,
b) dopalacze,
c) narkotyki
2. Leki, suplementy, suplementy diety.
3. Substancje odurzające.
4. Broń palna.
5. Broń białą.
6. Amunicja.
7. Substancje łatwopalne:
a) rozpuszczalniki
b) farby;
c) gaz sprężony,
d) benzyna,
e) kleje na bazie rozpuszczalnika,
f) materiały pirotechniczne,
g) materiały samozapalne,
h) materiały wybuchowe.
8. Substancje chemiczne, czyszczące i żrące.
9. Substancje trujące.
10. Materiały radioaktywne.
11. Kosmetyki w aerozolu i na bazie alkoholu.
12. Przedmioty użytku medycznego, m. in. strzykawki, igły, skalpele.
13. Przybory i narzędzia ślusarskie.
14. Narzędzia ostre.
15. Kable, druty, sznury.
16. Urządzenia służące do cyfrowej obróbki informacji, obróbki obrazu, sprzętu audiowizualnego i komputerowego- aparaty fotograficzne, kamery i inne urządzenia rejestrujące i przetwarzające obraz, MP 3, MP4 z możliwością nagrywania, komputery, laptopy, tablety.
17. Urządzenia wykonane samodzielnie lub samodzielnie przerabiane, naprawiane, usprawniane- podłączane do prądu.
18. Urządzenia służące do łączności i komunikowania się- telefony, zegarki z funkcją przesyłania informacji, smartwatch, radiotelefony.
19. Materiały o treściach pornograficznych, obscenicznych, rasistowskich, itp.

W przypadku przedmiotów, które nie są ujęte w wykazie, a mogą zakłócić porządek prawny, bezpieczeństwo wewnętrzne placówki oraz zakłócić prawidłowy tok postępowania, o możliwości ich posiadania decyduje Dyrektor ZPiSdN w Mrozach.

Zgodnie z art. 107 Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022r. (Dz. U. 2022 poz. 1700) wychowanki mogą otrzymywać środki pieniężne oraz dysponowania środkami pieniężnymi za zgodą dyrektora zakładu i schroniska w sposób określony przez dyrektora.

Określa się następujące zasady: 

 1. Środki finansowe dla wychowanek mogą być przekazywane w następujący sposób:
 • przekazanie osobiste w sekretariacie lub podczas odwiedzin,
 • przekaz pocztowy imienny dla wychowanki.
 1. Otrzymane pieniądze przekazywane są do depozytu, za który odpowiada wychowawca.
 2. Dysponowanie otrzymanymi pieniędzmi jest dokumentowane i odbywa się w sposób kontrolowany przez wychowawcę.

Podstawa prawna: Art. 87, art. 116 Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022r. (Dz. U. 2022 poz. 1700)
1. Korespondencja nieletniej umieszczonej w zakładzie poprawczym podlega nadzorowi.
2. W przypadku podejrzenia, że korespondencja nieletniej zawiera treści godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo zakładu lub w zasady moralności publicznej lub może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania, proces resocjalizacji nieletniej, korespondencja ta podlega także cenzurze.
3. W przypadku stwierdzenia treści, o których mowa w ust. 2, korespondencja nieletniej może zostać zatrzymana. W takim przypadku nieletniej można przekazać ważną wiadomość zawartą w zatrzymanej korespondencji.
4. Korespondencja nieletniej z podmiotami, o których mowa w art. 115 ust. 3 tj:
o obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym,
o z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym,
o z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi,
o organami samorządu terytorialnego,
o Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
o Rzecznikiem Praw Dziecka,
o Rzecznikiem Praw Pacjenta,
o organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania nieletniego przed tym Trybunałem.
nie podlega nadzorowi, cenzurze i zatrzymaniu. Korespondencję tę przekazuje się bezzwłocznie bezpośrednio do adresata.
5. Nieletniej nie udostępnia się dołączonych do akt osobowych nieletniej albo złożonych do depozytu kopii korespondencji przed jej ocenzurowaniem oraz korespondencji zatrzymanej.
6. Znalezione w trakcie nadzoru korespondencji nieletniej przedmioty, których nieletnia nie może posiadać w zakładzie, podlegają zatrzymaniu. Przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu albo przesyła się na koszt nieletniego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionym przypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt zakładu. Przedmioty, których właściciela nie ustalono, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych, które przekazuje się do depozytu sądowego po uzyskaniu zezwolenia sądu na podstawie odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Z czynności zniszczenia przedmiotów sporządza się protokół. Przepisu nie stosuje się do przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem; w takim przypadku zawiadamia się właściwe organy o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.
7. Decyzję o cenzurowaniu lub zatrzymaniu korespondencji nieletniej, podejmuje dyrektor zakładu.
8. O cenzurze lub zatrzymaniu korespondencji nieletniej dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia nieletnią oraz na jej żądanie sąd rodzinny, podając powody tej decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora zakładu. Postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym.

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane będą w wymiarze 14 godzin lekcyjnych. Udział uczennicy w zajęciach nie jest obowiązkowy. Na udział w zajęciach uczennic niepełnoletnich zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie. Po osiągnięciu pełnoletności o udziale w zajęciach decydują same uczennice, deklarując swój udział na piśmie. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję uczennicy do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez uczennicę. W przypadku udziału uczennicy w zajęciach, fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na inne zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczyła”.

Podczas realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie wdrażane będą następujące programy nauczania:

 • Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Autor: Teresa Król

Wydawnictwo: Rubikon

https://issuu.com/wydawnictworubikon/docs/w__druj__c_ku_doros__o__ci_program__f45eedc717e309

 

 • Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Autor: Teresa Król

Wydawnictwo: Rubikon

https://issuu.com/wydawnictworubikon/docs/e-wydanie_klasa_5_program_nauczania

 

 • Program nauczania dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Autor: Teresa Król

Wydawnictwo: Rubikon

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1329

 

 • Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Autor: Teresa Król

Wydawnictwo: Rubikon

https://issuu.com/wydawnictworubikon/docs/npp_2017_program_kl_7_sp_w__druj__c

 

 • Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Autor: Teresa Król

Wydawnictwo: Rubikon

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1331

 

 • Program dla uczniów klasy 1 liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia . Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Autor: Teresa Król

Wydawnictwo: Rubikon

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1333

 

 • Program dla uczniów klasy 2 liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia . Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Autor: Teresa Król

Wydawnictwo: Rubikon

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1335

 

 • Program dla uczniów klasy 3 liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia . Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Autor: Teresa Król

Wydawnictwo: Rubikon

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1340

 

Cele programów nauczania:

 1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
 2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
 3. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
 4. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
 5. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
 6. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 7. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.
 8. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją. Umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny.
 9. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej. Umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości.
 10. Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia. Umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie są jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia?
 11. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych. Przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności, do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.
 12. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.

W obrębie celów i treści nauczania program uwzględnia wymogi wskazane w podstawie programowej. Podkreślone zostały  wartości związane z funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie i dotyczą małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa. Podjęte są również problemy wieku młodzieńczego, w tym uzależnienia i sposoby radzenia sobie z nimi.

Obudowa dydaktyczna:

 • Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej + Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej Wędrując ku dorosłości pod redakcją Teresy Król

Wydawnictwo Rubikon

 • Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej + Ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej Wędrując ku dorosłości pod redakcją Teresy Król

Wydawnictwo Rubikon

 

 • Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej + Ćwiczenia dla klasy 6 szkoły podstawowej Wędrując ku dorosłości pod redakcją Teresy Król

Wydawnictwo Rubikon

 

 • Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej + Ćwiczenia dla klasy 7 szkoły podstawowej Wędrując ku dorosłości pod redakcją Teresy Król

Wydawnictwo Rubikon

 

 • Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej + Ćwiczenia dla klasy 8 szkoły podstawowej Wędrując ku dorosłości pod redakcją Teresy Król

Wydawnictwo Rubikon

 

 • Podręcznik dla klasy 1 szkoły ponadpodstawowej + Ćwiczenia dla klasy 1 szkoły ponadpodstawowej Wędrując ku dorosłości pod redakcją Teresy Król

Wydawnictwo Rubikon

 

 • Podręcznik dla klasy 2 szkoły ponadpodstawowej + Ćwiczenia dla klasy 2 szkoły ponadpodstawowej Wędrując ku dorosłości pod redakcją Teresy Król

Wydawnictwo Rubikon

 • Podręcznik dla klasy 2 szkoły ponadpodstawowej + Ćwiczenia dla klasy 2 szkoły ponadpodstawowej Wędrując ku dorosłości pod redakcją Teresy Król

Wydawnictwo Rubikon

Środki dydaktyczne:

 • wyżej wymienione podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe
 • filmy dydaktyczne
 • scenariusze zajęć z prezentacjami multimedialnymi
 • modele noworodków
 • wanienka do kąpieli, środki pielęgnacyjne do kąpieli i po kąpieli dla noworodka, ubranka dla noworodka
 • tablica interaktywna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Mrozy, ………………………….

                                                                                                             data

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka …………………………………………………

                                                                        imię i nazwisko uczennicy

w zajęciach wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

 

 

 

                                                                          …………………………………………………

                                                                               czytelny podpis rodzica

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2017r. zmieniły się zasady związane z wydawaniem duplikatów świadectw szkolnych.

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa składa pisemną prośbę do Dyrektora placówki. Wzór wniosku w załączeniu. Do podania należy dołączyć dowód wpłaty, za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości: 26,00 zł.

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub przesłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach, ul. Leśna 8, 05- 320 Mrozy

numer rachunku bankowego: 83 1010 1010 0022 6422 3100 0000

z dopiskiem: opłata za świadectwo; imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Podstawa prawna:

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2020r. poz 813)

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, 2236, z 2023 r. poz. 412)

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast