Informacje dla rodziców

Prawa i obowiązki wychowanek

Schronisko dla nieletnich Prawa i obowiązki wychowanek

Schronisko dla nieletnich

Wychowanka Schroniska dla Nieletnich ma prawo do:

 1. Poszanowania godności osobistej,
 2. Ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i nadużyciami oraz wszelkimi przejawami okrucieństwa,
 3. Dostępu do informacji o obowiązującym w Schronisku regulaminie, nagrodach i środkach dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej,
 4. Informacji o przebiegu procesu resocjalizacyjnego,
 5. Wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych,
 6. Odzieży, bielizny, obuwia, materiałów szkolnych i podręczników, sprzętu i środków czystości,
 7. Dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, w tym w szczególności wychowanka w ciąży, w czasie porodu i po porodzie; wychowanka w ciąży ma wzmożoną opiekę przygotowującą ją jednocześnie do pełnienia roli matki,
 8. Ochrony więzi rodzinnych,
 9. Wysyłania i doręczania korespondencji, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa,
 10. Możliwości kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem wychowanki, na terenie Schroniska bez udziału innych osób,
 11. Opieki i pomocy psychologicznej,
 12. Wykonywania praktyk i korzystania z posług religijnych,
 13. Poszanowania prywatności z ograniczeniami wynikającymi z regulaminu Schroniska,
 14. Uczestniczenia w życiu Schroniska,
 15. Wnoszenia uwag, ewentualnie propozycji zmian dotyczących sposobu funkcjonowania grupy wychowawczej lub Schroniska, nie naruszających jego statutowej funkcji,
 16. Dokonywania zakupów żywnościowych i innych, za zgodą wychowawcy, w ramach funkcjonującego regulaminu kieszonkowego lub własnych zasobów pieniężnych,
 17. Otrzymywania paczek, których zawartość jest rejestrowana w zeszycie paczek za pokwitowaniem i podlega kontroli (artykuły nie nadające się do spożycia są niszczone w obecności wychowanki),
 18. Korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy i świadczeń przyznanych przez dyrektora placówki,
 19. Wychowanka znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o przyznanie kieszonkowego w wysokości od 1,1% do 6% kwoty bazowej,
 20. Składania próśb, skarg, wniosków i odwołań,
 21. Korzystanie przez wychowankę z przysługujących jej praw nie może naruszać praw innych osób oraz zakłócać ustalonego w Schronisku porządku.

Wychowanka Schroniska dla Nieletnich zobowiązana jest do:

 1. Przestrzegania regulaminu i rozkładu zajęć w Schronisku,
 2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i powiadamiania przełożonych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia,
 3. Wykonywania polecenia przełożonych,
 4. Odnoszenia się do nieletnich oraz innych osób z poszanowaniem ich godności,
 5. Dbania o stan zdrowia i higienę osobistą,
 6. Dbania o schludny wygląd i kulturę słowa,
 7. Utrzymywania czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywa,
 8. Przekazania do depozytu pieniędzy, przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe,
 9. Wykonywania prac pomocniczych o charakterze porządkowym związane z funkcjonowaniem Schroniska,
 10. Powracania z przepustek w terminie ustalonym przez dyrektora Schroniska,
 11. Zapoznania się i przestrzegania regulaminu i ustalonego rozkładu zajęć w Schronisku,
 12. Przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 13. Dążenia do kształtowania dobrych stosunków interpersonalnych w atmosferze przyjaźni, sympatii i altruizmu,
 14. Przeciwdziałania przejawom przemocy i brutalności,
 15. Szanowania mienia własnego i wspólnego,
 16. Oszczędności i gospodarności.

Zakład poprawczy Prawa i obowiązki wychowanek

Zakład poprawczy

Wychowanka Zakładu Poprawczego ma prawo do:

 1. Poszanowania godności osobistej,
 2. Ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i nadużyciami oraz wszelkimi przejawami okrucieństwa,
 3. Dostępu do informacji o obowiązującym w Zakładzie regulaminie, nagrodach i środkach dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej Zakładu,
 4. Informacji o przebiegu procesu resocjalizacyjnego,
 5. Wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych,
 6. Odzieży, bielizny, obuwia, materiałów szkolnych i podręczników, sprzętu i środków czystości,
 7. Dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, w tym w szczególności wychowanka w ciąży, w czasie porodu i po porodzie; wychowanka w ciąży ma wzmożoną opiekę przygotowującą ją jednocześnie do pełnienia roli matki,
 8. Ochrony więzi rodzinnych,
 9. Wysyłania i doręczania korespondencji, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa,
 10. Możliwości kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem wychowanki, na terenie Zakładu bez udziału innych osób,
 11. Opieki i pomocy psychologicznej,
 12. Wykonywania praktyk i korzystania z posług religijnych,
 13. Poszanowania prywatności z ograniczeniami wynikającymi z regulaminu Zakładu,
 14. Uczestniczenia w życiu Zakładu,
 15. Wnoszenia uwag, ewentualnie propozycji zmian dotyczących sposobu funkcjonowania grupy wychowawczej lub Zakładu, nie naruszających jego statutowej funkcji,
 16. Dokonywania zakupów żywnościowych i innych, za zgodą wychowawcy, w ramach funkcjonującego regulaminu kieszonkowego lub własnych zasobów pieniężnych,
 17. Otrzymywania paczek, których zawartość jest rejestrowana w zeszycie paczek za pokwitowaniem i podlega kontroli (artykuły nie nadające się do spożycia są niszczone w obecności wychowanki),
 18. Korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy i świadczeń przyznanych przez dyrektora placówki,
 19. Otrzymywania kieszonkowego zgodnie z regulaminem przyznawania kieszonkowego,
 20. Składania próśb, skarg, wniosków i odwołań,
 21. Korzystanie przez wychowankę z przysługujących jej praw nie może naruszać praw innych osób oraz zakłócać ustalonego w Zakładzie porządku.

Wychowanka Zakładu Poprawczego zobowiązana jest do:

 1. Zapoznania się i przestrzegania regulaminu i rozkładu zajęć w Zakładzie,
 2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i powiadamiania przełożonych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia,
 3. Uczestniczenia w procesie resocjalizacji,
 4. Wykonywania polecenia przełożonych,
 5. Odnoszenia się do wychowanek oraz innych osób z poszanowaniem ich godności,
 6. Dbania o stan zdrowia i higienę osobistą,
 7. Dbania o schludny wygląd i kulturę słowa, nie dokonywania wymiany z innymi wychowankami odzieży, obuwia oraz innych przedmiotów,
 8. Utrzymywania czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywa,
 9. Przekazania do depozytu pieniędzy, przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe,
 10. Wykonywania prac pomocniczych o charakterze porządkowym związane z funkcjonowaniem Zakładu,
 11. Powracania z urlopów i przepustek w terminie ustalonym przez dyrektora Zakładu,
 12. Przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 13. Dążenia do kształtowania dobrych stosunków interpersonalnych w atmosferze przyjaźni, sympatii i altruizmu,
 14. Przeciwdziałania przejawom przemocy i brutalności,
 15. Szanowania mienia własnego i wspólnego,
 16. Oszczędności i gospodarności.

Regulamin odwiedzin

Schronisko dla nieletnich Regulamin odwiedzin

Schronisko dla nieletnich

Podstawa prawna: – Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn. 26.10.1982r. (z późniejszymi zmianami); – Rozporządzenie MS w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z dn. 17.10.2001r. (z późniejszymi zmianami); – Regulamin Zakładu Poprawczego w Mrozach.

 1. W czasie pobytu w placówce wychowanka ma prawo do odwiedzin w celu utrzymywania stałych więzi z rodziną (opiekunami);
 2. Nieudzielenie zgody na odwiedziny wychowanki może nastąpić w przypadku, gdy: osoba odwiedzająca jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, osoba odwiedzająca wnosi na teren zakładu napoje alkoholowe, środki odurzające lub inne niebezpieczne i niedozwolone przedmioty, osoba odwiedzająca może negatywnie wpłynąć na wychowankę (umożliwienie ucieczki);
 3. Wychowanki mogą być odwiedzane w każdą niedzielę i święta w godzinach od 10.00 do 15.00;
 4. Dłuższe odwiedziny lub odwiedziny w innych niż ustalono w regulaminie godzinach są możliwe po uzyskaniu zgody dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego;
 5. Dopuszcza się odwiedziny w innych niż ustalone w regulaminie dniach tygodnia po uzyskaniu zgody dyrektora zakładu i schroniska;
 6. Wychowanka, która uzyskała zgodę na odwiedziny w dniu powszednim jest obowiązana do uzupełnienia braków w przekazanej w tym czasie wiedzy szkolnej i uzupełnienia treści zapisanych w zeszytach przedmiotowych;
 7. Rodzice, opiekunowie, członkowie najbliższej rodziny oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo do odwiedzin wychowanki bez potrzeby uzyskiwania pisemnej zgody dyrektora zakładu i schroniska;
 8. Termin i formę kontaktu obrońców i pełnomocników nieletniego należy uzgodnić wcześniej z dyrekcją zakładu i schroniska;
 9. Wychowanka może być odwiedzana również przez osoby spoza najbliższej rodziny;
 10. Zgodę na odwiedziny wydaje dyrektor schroniska lub upoważniony przez niego pracownik pedagogiczny na podstawie uzasadnionego i zaakceptowanego przez wychowawcę-patrona podania, które zawiera dane personalne osoby odwiedzającej;
 11. Odwiedziny odbywają się w wyznaczonym do tego celu miejscu;
 12. Przed rozpoczęciem widzenia strażnik informuje osoby odwiedzające o zakazie wnoszenia i przekazywania wychowankom alkoholu, przedmiotów niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w placówce, a w szczególności: broni palnej i białej, amunicji, narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz przedmiotów niedozwolonych, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania w sprawach nieletnich – w szczególności sprzętu łączności i urządzeń technicznych służących do rejestrowania, odtwarzania i przekazywania informacji;
 13. W przypadku posiadania przedmiotów wymienionych w pkt.11 odwiedzający mogą zdeponować je w portierni i odebrać przed opuszczeniem zakładu;
 14. Przywiezione przez odwiedzających produkty spożywcze i odzież podlegają przeglądowi przez pracownika prowadzącego odwiedziny;
 15. Produkty spożywcze muszą być zapakowane w oryginalne opakowania. Odwiedzający nie mogą przekazywać wychowankom przywiezionych napojów, także zamkniętych;
 16. W przypadku naruszenia w czasie odwiedzin obowiązującego regulaminu lub ustalonego w schronisku porządku dyrektor zakładu i schroniska lub upoważniony przez niego pracownik pedagogiczny może przerwać odwiedziny;
 17. Bezpośredni nadzór nad widzeniem sprawuje pracownik pedagogiczny wyznaczony przez dyrektora zakładu i schroniska zgodnie z planem nadzoru nad placówka w niedziele i święta lub wyznaczony strażnik;
 18. Wychowanka oraz osoby odwiedzające w czasie odwiedzin nie mogą przemieszczać się poza wyznaczone do odwiedzin miejsce;
 19. Po zakończeniu odwiedzin wychowanka zostaje zawsze poddany kontroli osobistej lub kontroli doraźnej przez osobę nadzorującą odwiedziny lub przez wyznaczonego strażnika;
 20. Osoba nadzorująca widzenie lub wyznaczony strażnik przekazuje informacje o wszelkich nieprawidłowościach związanych z odwiedzinami pracownikowi pedagogicznemu wyznaczonemu zgodnie z planem nadzoru nad placówką w niedziele i święta;
 21. Odwiedziny wychowanki są ewidencjonowane w księdze odwiedzin, dokumenty potwierdzające tożsamość osób odwiedzających są deponowane na czas odwiedzin w portierni;
 22. Podczas odwiedzin rodziny pracownik pedagogiczny, w miarę możliwości, nawiązuje kontakt z rodzicami/ opiekunami i udziela informacji na temat sytuacji wychowanki. Z odbytej rozmowy pracownik pedagogiczny sporządza notatkę służbową.

Regulamin obowiązuje od 20.06.2014r.

Zakład poprawczy Regulamin odwiedzin

Zakład poprawczy

Podstawa prawna: – Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn. 26.10.1982r. (z późniejszymi zmianami); – Rozporządzenie MS w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z dn. 17.10.2001r. (z późniejszymi zmianami); – Regulamin Zakładu Poprawczego w Mrozach.

 1. W czasie pobytu w placówce wychowanka ma prawo do odwiedzin w celu utrzymywania stałych więzi z rodziną (opiekunami);
 2. Nieudzielenie zgody na odwiedziny wychowanki może nastąpić w przypadku, gdy: osoba odwiedzająca jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, osoba odwiedzająca wnosi na teren zakładu napoje alkoholowe, środki odurzające lub inne niebezpieczne i niedozwolone przedmioty, osoba odwiedzająca może negatywnie wpłynąć na wychowankę (umożliwienie ucieczki);
 3. Wychowanki mogą być odwiedzane w każdą niedzielę i święta w godzinach od 10.00 do 15.00;
 4. Dłuższe odwiedziny lub odwiedziny w innych niż ustalono w regulaminie godzinach są możliwe po uzyskaniu zgody dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego;
 5. Dopuszcza się odwiedziny w innych niż ustalone w regulaminie dniach tygodnia po uzyskaniu zgody dyrektora zakładu i schroniska;
 6. Wychowanka, która uzyskała zgodę na odwiedziny w dniu powszednim jest obowiązana do uzupełnienia braków w przekazanej w tym czasie wiedzy szkolnej i uzupełnienia treści zapisanych w zeszytach przedmiotowych;
 7. Rodzice, opiekunowie, członkowie najbliższej rodziny oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo do odwiedzin wychowanki bez potrzeby uzyskiwania pisemnej zgody dyrektora zakładu i schroniska;
 8. Termin i formę kontaktu obrońców i pełnomocników nieletniego należy uzgodnić wcześniej z dyrekcją zakładu i schroniska;
 9. Wychowanka może być odwiedzana również przez osoby spoza najbliższej rodziny;
 10. Zgodę na odwiedziny wydaje dyrektor schroniska lub upoważniony przez niego pracownik pedagogiczny na podstawie uzasadnionego i zaakceptowanego przez wychowawcę-patrona podania, które zawiera dane personalne osoby odwiedzającej;
 11. Odwiedziny odbywają się w wyznaczonym do tego celu miejscu;
 12. Przed rozpoczęciem widzenia strażnik informuje osoby odwiedzające o zakazie wnoszenia i przekazywania wychowankom alkoholu, przedmiotów niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w placówce, a w szczególności: broni palnej i białej, amunicji, narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz przedmiotów niedozwolonych, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania w sprawach nieletnich – w szczególności sprzętu łączności i urządzeń technicznych służących do rejestrowania, odtwarzania i przekazywania informacji;
 13. W przypadku posiadania przedmiotów wymienionych w pkt.11 odwiedzający mogą zdeponować je w portierni i odebrać przed opuszczeniem zakładu;
 14. Przywiezione przez odwiedzających produkty spożywcze i odzież podlegają przeglądowi przez pracownika prowadzącego odwiedziny;
 15. Produkty spożywcze muszą być zapakowane w oryginalne opakowania. Odwiedzający nie mogą przekazywać wychowankom przywiezionych napojów, także zamkniętych;
 16. W przypadku naruszenia w czasie odwiedzin obowiązującego regulaminu lub ustalonego w schronisku porządku dyrektor zakładu i schroniska lub upoważniony przez niego pracownik pedagogiczny może przerwać odwiedziny;
 17. Bezpośredni nadzór nad widzeniem sprawuje pracownik pedagogiczny wyznaczony przez dyrektora zakładu i schroniska zgodnie z planem nadzoru nad placówka w niedziele i święta lub wyznaczony strażnik;
 18. Wychowanka oraz osoby odwiedzające w czasie odwiedzin nie mogą przemieszczać się poza wyznaczone do odwiedzin miejsce;
 19. Po zakończeniu odwiedzin wychowanka zostaje zawsze poddany kontroli osobistej lub kontroli doraźnej przez osobę nadzorującą odwiedziny lub przez wyznaczonego strażnika;
 20. Osoba nadzorująca widzenie lub wyznaczony strażnik przekazuje informacje o wszelkich nieprawidłowościach związanych z odwiedzinami pracownikowi pedagogicznemu wyznaczonemu zgodnie z planem nadzoru nad placówką w niedziele i święta;
 21. Odwiedziny wychowanki są ewidencjonowane w księdze odwiedzin, dokumenty potwierdzające tożsamość osób odwiedzających są deponowane na czas odwiedzin w portierni;
 22. Podczas odwiedzin rodziny pracownik pedagogiczny, w miarę możliwości, nawiązuje kontakt z rodzicami/ opiekunami i udziela informacji na temat sytuacji wychowanki. Z odbytej rozmowy pracownik pedagogiczny sporządza notatkę służbową.

Regulamin obowiązuje od 20.06.2014r.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast