INTERNAT

Internat to dział, w którym główny nacisk kładzie się na działalność resocjalizacyjno-wychowawczą. Proces kształcenia wychowanki prowadzi się z uwzględnieniem oferty resocjalizacyjnej zakładu oraz w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji, opracowany przez pedagoga (przy współudziale wychowanki, psychologa i innych pracowników zakładu). Dziewczęta przebywające w internacie podzielone są na grupy wychowawcze, które funkcjonują  w oparciu o Roczne Plany Pracy.        Internat Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach sprawuje opiekę nad nieletnimi przez cały rok kalendarzowy. Obecnie funkcjonują trzy grupy wychowawcze – jedna w schronisku i dwie w zakładzie poprawczym.

​​​

   

Praca w grupach opiera się na organizowaniu przez wychowawców różnorodnych zajęć. Są to:

  • zajęcia plastyczne, podczas których wychowanki wykonują różnego rodzaju prace mające na celu udekorowanie wnętrza placówki,
  • zajęcia zorganizowane, zawierające elementy dramy, podczas których wychowanki mają możliwość odgrywania ról, wyrażania emocji i werbalizowania potrzeb,
  • biblioterapia (czytanie indywidualne i grupowe, wspólne omawianie przeczytanych lektur),
  •  prace gospodarczo-porządkowe, wdrażające do nawyków higienicznych, uczące zachowania porządku i ładu,
  • zajęcia kulinarne (wykonywanie prostych potraw, dekoracja stołu, segregowanie produktów),
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe, podczas których wychowanki uczą się funkcjonowania w zespole,
  • zajęcia uzupełniające wiedzę szkolną – reedukacja,
  • zajęcia mające na celu kultywowanie tradycji i obyczajów,
  • zajęcia promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną,
  • zajęcia turystyczno-krajoznawcze, podczas których wychowanki mają możliwość wyjazdu na wycieczki.

Ponad to, wychowanki mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach organizowanych poza placówką  w ramach współpracy ze środowiskiem (np. akcja „Sprzątanie świata” czy ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”). Uważamy, że stosowne zagospodarowanie czasu wolnego wychowanek ma ogromny wpływ na ich samopoczucie i skalę akceptacji pobytu w placówce. Zajęcia o odpowiednio dobranej tematyce mają dostarczyć wychowankom okazji do nabywania pozytywnych doświadczeń społecznych i poznania sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego oraz pomóc dziewczętom przygotować się do przyszłego samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zadania wychowawcze internatu są wyrazem realizacji zasady współodpowiedzialności nieletnich za przebieg procesu resocjalizacji i wynikają z założeń Indywidualnych Planów Resocjalizacji opracowanych dla poszczególnych podopiecznych.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast