OFERTA RESOCJALIZACYJNA

                                                                                      ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,

                                                 nie przez to, kim jest, lecz przez to,

                                                 czym dzieli się z innymi”.

                                                                                               Jan Paweł II   

Podejmowane przez placówkę działania resocjalizacyjne ukierunkowane są na wychowankę, ponieważ to ona jest podmiotem wszelkich oddziaływań i jej dobro jest najważniejsze. Opracowana przez nas oferta ma na celu jak najbardziej wszechstronny i pełny rozwój nieletniej, a naszym zadaniem jest przygotowanie jej do powrotu do społeczeństwa i do prawidłowego funkcjonowania w nim. Młody człowiek, który uległ procesowi demoralizacji poprzez to, iż dokonuje czynów przestępczych ma w naszej placówce przeobrazić się tak, by po powrocie do środowiska zerwać z dotychczasowym życiem, kontynuować naukę lub rozpocząć pracę, a przede wszystkim – ma nie dokonywać nowych przestępstw. Dlatego też oferujemy przychodzącej do nas młodzieży możliwość ukończenia szkoły i zdobycia zawodu. Podmiotowa działalność placówki jest skierowana na zaspokojenie potrzeb socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych przebywających tu dziewcząt.

Placówka współpracuje z wieloma uczelniami, a przyjeżdżający na praktyki studenci, prowadząc zajęcia dla wychowanek, uatrakcyjniają im pobyt w zakładzie oraz poszerzają zakres oddziaływań środowiska otwartego.

Działania, jakie podejmujemy w placówce, mieszczą się zarówno w modelu terapii behawioralnej, jak i humanistycznej. Skupiamy się, zatem na modyfikacji i wygaszaniu destruktywnych zachowań, nawyków i przyzwyczajeń wychowanek (aspekt behawioralny), a także na stwarzaniu im warunków do zmiany postaw, uczenia ról społecznych i kreowania nowej – akceptowanej społecznie – tożsamości (aspekt humanistyczny). Stosujemy przede wszystkim oddziaływania indywidualne, ukierunkowane na zmianę w postawie, zachowaniu i rozwijaniu sfery osobowej nieletniej.

Cele, jakie realizowane są podczas w pracy z nieletnimi to:

 • wzbudzanie w wychowankach świadomości ograniczonego repertuaru zachowań, jakich doświadczały do tej pory i z jakich najczęściej korzystają obecnie,
 • pobudzenie motywacji do poszerzania repertuaru tych zachowań oraz zmiany części z nich na bardziej efektywne – aprobowane społecznie,
 • nauczenie wykorzystywania prospołecznych zachowań w kontaktach międzyludzkich, zarówno w czasie zajęć, jak i poza nimi np. poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju kontaktach ze środowiskiem otwartym (rajdy, wycieczki, imprezy zorganizowane poza placówką),
 • rozwój u wychowanek umiejętności rozumienia samych siebie, nazywania problemów własnych i cudzych oraz pogłębianie wrażliwości na potrzeby emocjonalne innych ludzi – empatia w kontaktach z drugim człowiekiem,
 • utrzymywanie sprawności fizycznej i zdrowotnej,
 • stymulowanie do twórczego działania, rozwijanie potrzeb poznawczych,
 • rozwijanie zainteresowań.

Praca wychowawcza prowadzona jest we wszystkich działach placówki:

 • w internacie, w którym funkcjonują cztery grupy wychowawcze:
 • dwie grupy zakładowe i dwie grupy schroniska;
 •  w szkołach ( podstawowej, gimnazjum i dwuletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej);
 •  w warsztatach szkolnych ( kształcenie zawodowe odbywa się w kierunku fryzjerskim oraz przysposabia do zawodu krawca);
 • w zespole diagnostycznym i diagnostyczno-korekcyjnym ( psycholodzy, pedagodzy, lekarz psychiatra).

 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast