Zespół diagnstyczno-korekcyjny

W schronisku funkcjonuje Zespół Diagnostyczny, a nieletnie w zakładzie objęte są opieką Zespołu Diagnostyczno-korekcyjnego. Misją zespołów jest wszechstronna pomoc psychologiczna, oparta na dogłębnym poznaniu osobowości wychowanki, a także kształtowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji z rodziną oraz przygotowanie nieletniej i jej rodziny do funkcjonowania w warunkach środowiska otwartego.

W skład Zespołu Diagnostycznego wchodzą: pedagog i psycholog. Zespół pełni funkcję opiniującą, zgodnie z Rozporządzeniem MS w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z dnia 17 października 2001r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1359; zm.: Dz.U. z 2009 r. Nr 119, poz. 996). Do jego głównych zadań należy opracowanie opinii psychologiczno-pedagogicznej na polecenie Sądu, Prokuratur i innych organów zewnętrznych.

    Zespół Diagnostyczno-korekcyjny tworzą pedagog i psycholog. Ich oddziaływania skupione są głównie na realizacji Indywidualnych Planów Resocjalizacji, rozwiązywaniu bieżących problemów w grupach wychowawczych i przygotowywaniu wychowanek do funkcjonowania w środowisku otwartym. Członkowie zespołu na bieżąco uczestniczą w pracach Zespołów Wychowawczych, a także biorą udział w konstruowaniu ewaluacji Indywidualnych Planów Resocjalizacji oraz w sporządzaniu opinii do sądów.

Zespół diagnostyczno-korekcyjny zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną w formie:

  • indywidualnych oddziaływań terapeutycznych nastawionych między innymi na rozwiązywanie aktualnych problemów osobistych wychowanków. Praca prowadzona jest w konwencji poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, terapii Gestalt, racjonalnej terapii zachowań,
  • indywidualnych oddziaływań psycho-korekcyjnych,
  • grupowych oddziaływań terapeutycznych adekwatnych do problemów wychowanków: socjoterapii, zajęć profilaktycznych, treningu zastępowania agresji,
  • udzielania pomocy wychowankom w sprawach wymagających kontaktu z instytucjami środowiskowym, poza placówką, które mają na celu zapoczątkowanie procesu usamodzielnienia i przygotowanie do opuszczenia placówki.

Wobec rodziców i opiekunów wychowanek Zespół diagnostyczno-korekcyjny prowadzi następujące działania:

  • poradnictwo, dotyczące specjalistycznych form pomocy prawnej, socjalnej, medycznej i psychologicznej;
  • działania psycho-edukacyjne, min. w obszarze właściwej komunikacji, zachowań asertywnych, pełnienia ról rodzinnych, więzi emocjonalnych i umiejętności wychowawczych;
  •  praca nad wzmacnianiem pozytywnych aspektów funkcjonowania osobistego i rodzinnego;
  •  mediacje rodzinne i elementy terapii rodzin, w celu podtrzymania lub odbudowania więzi wychowanki z rodziną oraz niwelowania konfliktów rodzinnych;
  • warsztaty dla rodziców poświęcone komunikacji w relacjach rodzice – dziecko, a także specyficznych trudności wychowawczych okresu adolescencji.

W celu zabezpieczenia szeroko pojętych potrzeb wychowanek i ich rodzin Zespół diagnostyczno-korekcyjny utrzymuje stałą współpracę z sądami, pracownikami specjalistycznych poradni, szpitali neuropsychiatrycznych, ośrodków pomocy społecznej, a także placówek terapeutycznych i oświatowych.

 

 

 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast