SZKOŁA

Szkoła odgrywa bardzo ważną rolę w procesie oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych wobec jednostek społecznie niedostosowanych. Pełni funkcję kształcącą, opiekuńczo-wychowawczą, diagnostyczno-prognostyczną oraz kulturalno-rekreacyjną. Nauczyciele w toku swojej pracy z wychowankami realizują zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zarówno w placówce jak i poza nią, stosując zasady ortodydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem dominacji wychowania, indywidualizacji treści kształcenia, aktywności, pomocy w nauce, dostosowania zadań do możliwości poznawczych uczennic. Działalność szkoły przebiega w oparciu o cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne, jednocześnie uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego uczennic i ich sytuację rodzinną. W placówce mieszczą się dwa typy szkół:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 2, w której nauka kończy się sprawdzianem kompetencji. Kształcenie obejmuje zajęcia edukacyjne oraz elementy krawiectwa w ramach zajęć warsztatowych.
 2. Branżowa Szkoła I Stopnia o kierunku fryzjer, w której nauka trwa 2 lata. Każda uczennica może przystąpić do egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, w celu uzyskania dyplomu wykwalifikowanego pracownika

Bogate wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz przyjazny klimat wychowawczy sprawia, że w ramach pracy szkoły wychowanki mają zapewnioną:

 • naukę w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej,
 • możliwość nadrabiania zaległości szkolnych,
 • możliwość zdobycia zawodu,
 • osiąganie sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości,
 • rozwój zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 • udział w szkolnych imprezach wyjazdowych,
 • edukację kulturalną ( koncerty Filharmonii Narodowej, seanse filmowe, spektakle teatralne, wystawy),
 • specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Dziewczęta mają możliwość kontynuacji nauki w szkole w zależności od tego, na jakim etapie edukacyjnym jest nowoprzybyła wychowanka. Praca dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi przedmiotowymi programami nauczania dla poszczególnych etapów edukacji w poszczególnych typach szkół. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczo – Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczennic.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast