Zajęcia dodatkowe

Rok szkolny 2016/2017

W Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach funkcjonują niżej wymienione koła zainteresowań:

1.    Koło ekologiczne
Koło ekologiczne zrzesza  wychowanki, które chcą poszerzać swoje zainteresowania w zakresie ekologii. Treści programu koła pozwalają na pogłębianie i rozszerzanie wiadomości, których nie można realizować na lekcjach ze względu na ograniczenia czasowe. Zajęcia rozbudzają i rozwijają zainteresowania podopiecznych zjawiskami spotykanymi w codziennym życiu, pobudzają wrażliwość na piękno przyrody, a także zwracają szczególną uwagę na otaczający świat, jego piękno i ochronę jego zasobów. Udział w zajęciach wzmacnia aktywność wychowanek, ich twórcze myślenie, a także motywuje je do wykonywania różnych zadań o charakterze proekologicznym. Aktualnie wykonywane są budki lęgowe dla ptaków.  Uczymy się współdziałania w zespole, kształtujemy właściwe postawy i charakter młodych ludzi. Zagospodarowujemy czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę. Spotkania koła odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę.

Prowadzący: wychowawca Grzegorz Szóstkiewicz
2.    Koło taneczne
Program zajęć tanecznych jest kontynuacją projektu zajęć z zakresu kulturoterapii „Spotkania ze sztuką – Radość tworzenia”. Koło powstało z myślą o wychowankach, które szczególną uwagą darzą wszelkiego rodzaju zajęcia związane z muzyką i tańcem. Głównym celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie umiejętności tanecznych, ale również kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia poprzez ruch. Jest to bowiem bardzo atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego; poprzez taniec, podopieczne wyrabiają w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę,  elastyczność oraz harmonię ruchów. Taniec znosi napięcie mięśniowe i emocjonalne, daje odprężenie, relaksuje. Zaspokaja potrzebę ruchu i tworzenia. Taniec w grupie rozwija umiejętność współpracy, stwarza możliwość wzajemnej pomocy, daje poczucie radości z osiągniętego wspólnie rezultatu. Pomaga w pokonywaniu nieśmiałości, a u wielu wyzwala postawę kreatywności oraz otwiera na twórcze poszukiwania. Jeśli ruch jest dla ucznia przyjemnością, kształtuje w młodym człowieku  systematyczność, odpowiedzialność, wiarę we własne możliwości i wytrzymałość w dążeniu do celu.
Tematem przewodnim w roku szkolnym 2016/2017 jest „Balet”. Balet to rodzaj widowiska teatralnego, którego zasadniczymi elementami są: ruch, muzyka i oprawa scenograficzna, podporządkowane wspólnej myśli przewodniej. Głównym środkiem wyrazu jest taniec oparty na określonej technice, wykonywany przez tancerzy w takt zgodnej z treścią i nastrojem muzyki, w otoczeniu odpowiednio dobranych dekoracji i kostiumów.

Prowadzący: wychowawca Hanna Sakarya
3.    Przygoda z origami
Zajęcia polegają na odpowiednim składaniu kolorowych modułów z prostokątów  różnej wielkości i formowaniu z nich modeli w wyniku połączenia powstałych wcześniej, zgodnie z regułami origami, elementów.
Główne cele zajęć to:

 • rozbudzanie postawy twórczej,
 • rozwijanie wrażliwości ogólnej i poczucia estetyki,
 • rozwijanie wrażliwości plastyczno-technicznej,
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • usprawnienie funkcji poznawczych poprzez kształtowanie prawidłowych spostrzeżeń,
 • usprawnienie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej,
 • rozwijanie pomysłowości twórczej w trakcie rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się.

 

Dzięki zajęciom wychowanki poznają sztukę składania papieru origami, elementy papieroplastyki, rozwijają umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz  samodzielne poszukują inspiracji, pomysłów i propozycji do wykorzystania w trakcie zajęć.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę.

Prowadzący: wychowawca  Monika Mroczek
4.    Koło sportowe – fitness
Sport  i aktywność fizyczna są wspaniałą rozrywką, rzeczą, która motywuje i inspiruje do działania. Treningi sportowe mogą być bardzo cennym narzędziem wzmacniającym w młodych ludziach wyobraźnię, intuicję oraz twórcze myślenie.
Główne założenia programu koła to:

 • doskonalenie sprawności i tężyzny fizycznej,
 • wspieranie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,
 • wyrabianie postawy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu,
 • udoskonalanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśników,
 • motywowanie do aktywności, samokształcenia i samodoskonalenia w wybranej dyscyplinie,
 • rozładowanie napięć i stresów, wprowadzenie pogodnego nastroju,
 • kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • kształtowanie zdolności organizacyjnych,
 • podwyższanie wydolności ogólnej organizmu,
 • twarzanie możliwości dokonywania przez uczniów systematycznej samokontroli własnej sprawności fizycznej i nabytych umiejętności.

 

Poprzez aktywne uczestnictwo w sporcie można rozwinąć podstawowe cechy motoryczne człowieka w celu zadbania o zdrowie fizyczne i psychiczne. Ponadto sport stwarza wychowankom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, zadbania o zdrowie, sylwetkę, kondycję, wytrzymałość, siłę, gibkość, koordynację ruchową, a także motywuje do zdrowego odżywiania.
Koło sportowe fitness skupia wszystkie chętne wychowanki, bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania ćwiczeń. Podstawą zajęć są sesje treningowe tj. cardio, wzmacnianie ciała, rozciąganie ciała, relaksacja, ćwiczenia z obciążeniem, podstawy aerobicu, ćwiczenia korygujące wady postawy.

Prowadzący: wychowawca Monika Biernacka
5.    Koło sportowe – Joga dla każdego
Joga w ujęciu ćwiczeń uczy świadomości własnego ciała pod względem anatomicznym. Ćwiczenie Jogi wzmacnia układ kostno-stawowy, dobrze działa na powięź, wzmacnia mięśnie całego ciała, mięśnie kończyn, kręgosłupa, jak i te, które chronią nasze narządy wewnętrzne. Poza ćwiczeniami czysto technicznymi, skupiając się na oddechu, uczymy się bardzo świadomego treningu. Dotleniamy całe ciało, ćwicząc efektywniej i dokładniej. Ponadto spalamy tkankę tłuszczową, modelujemy swoje ciało, podnosimy kondycję. Joga pozwala nam na wyciszenie, relaks, odstresowanie, bycie samemu ze sobą bez zbędnych emocji, myśli, planów.

Główne cele zajęć to:

 • rozwijanie sprawności ruchowej wychowanek,
 • zapoznanie z nowymi formami ruchu,
 • zapobieganie ujemnym skutkom izolacji,
 • krzewienie kultury fizycznej wśród wychowanek,
 • wdrażanie do aktywnego wypoczynku,
 • rozwijanie zainteresowań wychowanek,
 • budowanie poczucia tolerancji i szacunku dla współćwiczących,
 • rozładowanie napięć poprzez wprowadzenie elementów choreoterapii,
 • kształtowanie nawyku zachowania  właściwej postawy ciała – ćwiczenia korekcyjne,
 • rozwijanie uczuć, kształtowanie woli i cech charakteru (świadoma dyscyplina),
 • rozwijanie wrażliwości na piękno, kształtowanie estetyki i harmonii ruchów.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, czas trwania – ok. 40 – 60 min.

Prowadzący: wychowawca Monika Nowak
6.    Koło rękodzielnicze
Podopieczne wykonując różnego rodzaju prace manualne, rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, umiejętność zapamiętywania, uczą się estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny. W trakcie zajęć wychowanki kształcą oko i rękę, wyrabiają smak estetyczny, przyzwyczajają się do wysiłku, uczą się wytrwałości. Nabyte umiejętności znajdują zastosowanie w życiu codziennym. Uczestnictwo w zajęciach jest ciekawym i konstruktywnym sposobem spędzenia czasu wolnego.
Tematyka zajęć koncentruje się na technice decoupage, scrapbookingu, modelowaniu w gipsie, wypalaniu w drewnie oraz jego obróbce.
Zajęcia prowadzone są w formie zajęć pozalekcyjnych, raz w tygodniu, trwają 60 minut. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Uczestniczą w  nich wychowanki wykazujące zainteresowanie rękodziełem artystycznym.

Prowadzący: wychowawca Michał Drajkarz
7.    Koło zainteresowań „Aktywni” – gry planszowe
Celem działalności koła jest nauka poprzez zabawę. Gry planszowe i karciane w przeciwieństwie do komputerowych pozwalają na wspólne spędzanie czasu, rozmowę, dyskusję, a poza tym nie wpływają na pogarszanie zdrowia tak jak siedzenie przed komputerem.
W trakcie wspólnej gry wychowanki rozwijają umiejętności interpersonalne, uczą się współpracy i współdziałania, przestrzegania reguł (regulaminów), logicznego myślenia, ćwiczą wyobraźnie i myślenie abstrakcyjne, kształcą umiejętność przewidywania oraz podejmowania decyzji. W trakcie rywalizacji podopieczne doświadczają różnych emocji pozytywnych oraz negatywnych. Wychowanki poznają swoje odczucia i reakcje na różne bodźce. Pozwala im to kształtować i kontrolować zachowania w sytuacjach pobudzenia emocjonalnego oraz panować nad tymi zachowaniami.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, czas trwania – około 90 min.

Prowadzący: wychowawca Kamil Targoński

8.    Koło fotograficzne
Wprowadzenie uczniów w świat nowych rozwiązań technicznych, dokumentowanie przemijającego czasu, historii, wydarzeń, ludzi, prowadzenie „historii” rodziny, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Ponadto umożliwia poznanie techniki w tym zakresie.
Techniki wykonywania zdjęć, które uczniowie poznają, rozwijają dużą wrażliwość młodych ludzi na piękno otaczającej ich rzeczywistości. Fotografowanie przyrody, a w szczególności makrofotografia rozwija prawidłowe postawy proekologiczne. Poznanie sprzętu fotograficznego rozwija zainteresowanie techniką, ponadto, niejako wymusza obcowanie z fizyką (działem – optyka) i informatyką (cyfrowa ciemnia).
Głównym celem koła jest zainteresowanie uczniów potrzebą wykonywania zdjęć, dokumentowania zdarzeń, rozwijanie wrażliwości na piękno, doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. Zajęcia poszerzają wiadomości z ekologii, fizyki, informatyki, techniki, estetyki, kultury oraz tradycji regionalnych. Wychowanki mogą zaspokoić swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki, smaku artystycznego, a także atrakcyjnie spędzać czas wolny.

Prowadzący: wychowawca Paweł Taras
9.    Bajkoterapia
Głównym celem zajęć jest  wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości u wychowanek poprzez spotkanie z bajką, baśnią i metaforą oraz popularyzowanie czytelnictwa. Odpowiednio dobrane metody i formy pracy  pozwalają na lepsze zrozumienie wychowanek oraz ich problemów.
Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna, wywołująca odprężenie i uspokojenie.
Właściwie  dobrane i opowiedziane historie mogą doskonale wyciszyć, przynieść ulgę po godzinach nauki i dniu pełnym wrażeń i emocji. Poprzez zajęcia wychowanki uczą się pozytywnego myślenia, lepszego zrozumienia świata, wyjścia z samotności. Bajki przedstawiają wzorce postępowania, dają wiarę we własne możliwości i umiejętności.  Zalety terapeutyczne bajek pozwalają realizować  cele w  sferze zachowań społecznych, emocjonalnych, poznawczych oraz w sferze działalności artystycznej.

Prowadzący: wychowawca Alicja Danilkiewicz

10.    Koło językowe
Głównym celem koła jest zachęcenie wychowanek do nauki języka angielskiego, pogłębianie międzykulturowego porozumienia i rozwijanie wspólnej europejskiej tożsamości, z jednoczesnym poszanowaniem narodowych tradycji. Na zajęciach prezentowane są również postawy tolerancji wobec innych kultur. Podkreślane są także nowe metody i techniki nauki języków obcych, które mogą pomóc także przy nauce innych treści kształcenia. Podopieczne wdrażane są do samodzielnej pracy, doskonalą umiejętności samodzielnego zdobywania informacji, korzystania z różnych źródeł, współpracy w grupach.
Dzięki znajomości języka angielskiego młodzież przełamuje bariery, uzyskuje dostęp do aktualnej wiedzy, odnajduje się w niemal każdym obcym kraju, a także zwiększa swoją szansę na zatrudnienie.

Prowadzący: pedagog Jolanta Sobocińska

Rok szkolny 2015/2016

Filharmonia

Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów

                                                           Pitagoras                                

     Przeświadczenie o tym, że muzyka jest mową dusz było swoistym katalizatorem, skłaniającym nas do zorganizowania w placówce piątkowych Spotkań z Muzykąpodczas których wychowanki mają okazję wysłuchać niejednej lirycznej historii i wyciszyć się przy dźwiękach (niekiedy naprawdę hipnotyzujących) wydawanych przez przeróżne instrumenty.

Główne cele Spotkań z Muzyką (które odbywają się już od 2010 roku) to:

 1. przedstawienie wychowankom różnych form muzycznych;
 2. poznanie wykonawców muzyki klasycznej;
 3. rozbudzanie wyobraźni i zainteresowań;
 4. umożliwianie spotkań z ciekawymi i znanymi artystami;
 5. kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w podczas koncertów muzycznych.

W ramach programu Spotkania z Muzyką odbywają się także zajęcia tematyczne w grupach internatowych, które przybliżają wychowankom problematykę kolejnych występów muzycznych. Ponad to, organizowane są wycieczki do Filharmonii Narodowej, umożliwiające uczennicom nie tylko wsłuchiwanie się w koncert muzyki klasycznej, ale także poznanie historii filharmonii i zwiedzenie tego niebywale pięknego budynku.

Spotkania z muzyką prowadzi pani Barbary Szczęsnej-Remisz, która każdego miesiąca zabiera nas w niezwykły, niekiedy iście egzotyczny świat muzyki.

Opiekun: Michał Drajkarz

Koło Fitness

Koło Fitness

W zdrowym ciele – zdrowy duch!

       Nie od dziś wiadomo, że dzięki ćwiczeniom fizycznym jesteśmy odporniejsi na stres i bardziej uśmiechnięci – innymi słowy – lepiej przystosowani do życia codziennego. Ponad to, wysiłek sprawia, że stajemy wydajniejsi umysłowo, a nasz organizm szybciej się regeneruje. Dlatego też, aby umożliwić naszym wychowankom wszechstronny rozwój (nie tylko intelektualny, ale także fizyczny) stworzyliśmy koło, które jest swoistym uzupełnieniem funkcjonującego od dawna koła sportowego, a mianowicie – koło fitness.

Podczas tych zajęć nasze wychowanki:

 1. wzmacniają i kształtują mięśnie;
 2. modelują sylwetkę;
 3. pracują nad wytrzymałością i gibkością swojego ciała;
 4. ćwiczą koordynację ruchową;
 5. korygują wady postawy;
 6. odreagowują stres.

 

Opiekun: Monika Biernacka

Koło Sportowe

Koło Sportowe

Jak trenujesz, tak będziesz walczyć.                                                                                           Bruce Lee

       Ruch jest jedna z podstawowych cech wszystkich żywych organizmów; jest zarówno motorem jak i źródłem życia. Aktywność ruchowa połączona z troską o zdrowie są nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju młodego organizmu.

Faktem jest to, że współczesny człowiek, z roku na rok, coraz bardziej ogranicza swoją aktywność, co zresztą prowadzi do znacznego obniżenia wydolności fizycznej i licznych wad postawy. Świadomi konsekwencji takiego trybu życia postanowiliśmy zaszczepić w naszych wychowankach potrzebę uprawiania różnorodnych sportów (badminton, tenis stołowy, jazda na rowerze, narciarstwo). Ponadto, zadaniem naszego koła jest kształtowanie zachowań prozdrowotnych ukierunkowanych na wszechstronny rozwój wychowanek oraz uświadomienie potrzeb prowadzenia zdrowego trybu życia, dbałości o prawidłową postawę ciała i racjonalny sposób odżywiania się. Chcemy:

 1. pokazać naszym wychowankom różnorodne form aktywności ruchowej;
 2. wykształcić w nich potrzebę czynnego wypoczynku;
 3. wdrożyć je do działań mających na celu poprawę swojej kondycji fizycznej i utrzymanie odpowiedniej wagi ciała;
 4. wykształcić w nich umiejętności pracy zespołowej.

 

Opiekun: Paweł Bieliński

Koło Rękodzielnicze

Koło Rękodzielnicze

  Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość,

a szczyt twórczości to tworzenie samego siebie.

                                                                                                                                                                                 Leopold Staff

       Sztuka jest obecna w życiu człowieka od zawsze ­– obcowanie z nią rozwija wrażliwość, pobudza wyobraźnię i kształtuje procesy poznawcze, a także usprawnia myślenie konkretno-obrazowe, dając możliwość dokonywania porównań, uogólnień, analizy i syntezy. Dlatego też tak ważne dla młodego człowieka jest doskonalenie jego umiejętności manualnych. Wspaniałą okazją do rozwijania zainteresowań hafciarskich i do tworzenia oryginalnych, niepowtarzalnych przedmiotów jest koło rękodzielnicze.

Celem nadrzędnym warsztatów rękodzielniczych jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych wychowanek oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastyczno-technicznych. Dziewczęta w trakcie tych zajęć mają szansę:

 1. rozwijać swoją wyobraźnię oraz aktywność twórczą;
 2. pogłębiać wiedzę na temat materiałów stosowanych w rękodzielnictwie;
 3. poznawać różne techniki rękodzielnicze;
 4. doskonalić sprawności manualne;
 5. interpretować własne dzieła rękodzielnicze.

Opiekun: Jerzy Roguski

Rok szkolny 2014/2015

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast